Psst, du glömde berätta det här Åsa…

På sin hemsida presenterar regeringen en sammanställning av de olika initiativ som man har tagit kring assistans och LSS under mandatperioden 2014-2018. Regeringen och ansvarig minister Åsa Regnér hänvisar gärna till denna sammanställning när man bemöter kritiska inlägg i sociala medier och svarar på frågor från journalister. Men det verkar tyvärr som att regeringen har glömt(?) att ta med en del avgörande information. Därför har RBU, som en påminnelse till regeringen, sammanställt en liten komplettering. Här är några citat från regeringen där RBU fyller i luckorna:

 

Regeringen: ”Regeringen har tillsatt en utredning för att se över LSS och assistansersättningen enligt socialförsäkringsbalken. Syftet är att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS, att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet och att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans”

Åsa Regnér, du glömde berätta att…

…regeringen anser att stödet till personer med de mest omfattande funktionsnedsättningarna kostar för mycket pengar och att det därför måste göras besparingar. Det framgår redan på första sidan i regeringens direktiv till utredaren av LSS:

”Förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen. Målet är att de kvinnor och män, flickor och pojkar som ingår i lagens personkrets ska få del av funktionella insatser utifrån sitt behov samtidigt som kostnadsutvecklingen för hela det offentliga åtagandet på området ska vara långsiktigt hållbart. Med hänsyn till kraftiga kostnadsökningar inom assistansersättningen behöver även ytterligare besparingar göras.” (Dir. 2016:40, s 1)

 

Regeringen: ”Regeringen värnar om LSS och assistansersättningen” och ”LSS ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får det stöd de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får”

Åsa Regnér, du glömde berätta att…

…antalet personer som har förlorat sin assistansersättning har accelererat de senaste åren. När regeringen tillträdde 2014 var det omkring 16 400 personer som hade personlig assistans beviljad av Försäkringskassan. Idag (augusti 2017) är motsvarande antal 15 237 personer. Bara under det senaste året har antalet minskat med nästan två personer per dag!

 

Regeringen: ”Regeringen tolkar inte lagstiftning, utan den uppgiften ligger på de tillämpande myndigheterna och domstolarna”

Åsa Regnér, du glömde berätta att…

…regeringen har givit Försäkringskassan order om att tolka lagstiftningen mer restriktivt. I regleringsbrevet till Försäkringskassan för 2016 skrev regeringen att ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”. Detta kan endast uppnås genom att Försäkringskassan tolkar lagstiftningen mer restriktivt än tidigare. Eller?

 

Regeringen: ”Kostnaderna för assistansersättningen har nästan fördubblats de senaste tio åren”

Åsa Regnér, du glömde berätta att…

…den faktiska kostnadsutvecklingen är inte alls så stor om man tar hänsyn till förändrade faktorkostnader. Bengt Westerberg har i en färsk rapport på ett mycket tydligt sätt visat att, med beaktande av förändrade faktorkostnader (främst löner till personliga assistenter) och den allmänna standardutvecklingen i samhället, så motsvarar dagens kostnad för assistansersättningen nästan exakt kostnaden för tio år sedan. (Personlig assistans – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen, s 12-17)